Ochrana osobných údajov GDPR

Ochrana osobných údajov Zákazníka, poskytnuté spoločnosti INFOCAR a.s. sa spravuje zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Zákon o ochrane osobných údajov“). Zákon o ochrane osobných údajov je potrebné vykladať, okrem iného, aj v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (ďalej len: „Nariadenie“).

Prevádzkovateľom, je spoločnosť INFOCAR a.s.

Okrem spoločnosti INFOCAR a.s. sa aj spoločnosť ANDIS s.r.o. podieľajú na spracovaní údajov plnení Zmluvy v Systéme bikeAngel. Spoločnosť INFOCAR a.s. zverejní totožnosť ďalších spracovateľov údajov v Zásadách ochrany osobných údajov alebo mu budú sprístupnené pomocou Zákazníckej podpory.

Spoločnosť INFOCAR a.s., ako prevádzkovateľ je oprávnená vyžadovať od Zákazníka poskytnutie osobných údajov v nevyhnutnej miere za účelom uzatvorenia Zmluvy a tieto údaje spracovať a zhromažďovať po nevyhnutnú dobu. Prevádzkovateľ týmto informuje dotknuté osoby o získavaní a spracúvaní ich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, vyžaduje sa však pri registrácii a používaní Systému bikeAngel. Zlyhanie alebo neposkytnutie osobných údajov znemožní vykonanie úspešnej registrácie a používanie Systému bikeAngel.

Spoločnosť INFOCAR a.s. nie je oprávnená previesť mobilné telefónne číslo Zákazníka ani súkromné prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo)

Spoločnosť INFOCAR a.s. spracováva osobné údaje len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v citovanom Nariadení alebo v Zákone o ochrane osobných údajov. Ako prevádzkovateľ zodpovedáme za ochranu osobných údajov, našich Zákazníkov, ktoré sme o Zákazníkovi získali alebo, ktoré získavame v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov v rozsahu a spôsobom podľa tejto informácie. V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sa Zákazník môžete obrátiť na Prevádzkovateľa osobne alebo poštou na adrese sídla.

Zmluva, ktorá sa má medzi stranami uzavrieť, sa považuje za písomnú zmluvu uzavretú elektronickými prostriedkami. Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. Spoločnosť INFOCAR a.s. zaznamenáva a spravuje zmluvy vo svojich elektronických systémoch archivovania, pričom podlieha riadnemu uplatňovaniu pravidiel ochrany údajov. Strany sa budú usilovať urovnať všetky spory medzi nimi týkajúce sa výkladu, plnenia alebo ukončenia tejto Zmluvy vzájomnou dohodou. Strany týmto podliehajú výlučnej jurisdikcii slovenských súdov a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vo vzťahu k akýmkoľvek sporom vyplývajúcim z ich vzťahu so Službou bikeAngel.

Získavanie osobných údajov

Osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Zákazníka, a to vtedy, keď sa zaregistruje za účelom uzatvorenia Zmluvy prostredníctvom webu, Aplikácie, telefonicky, poštou, alebo e-mailom.

Kategórie získavaných osobných údajov

INFOCAR a.s. získava a spracúva iba bežné osobné údaje Zákazníka v rozsahu nevyhnutnom v rámci aktivít v súvislosti so zabezpečovaním našich služieb, konkrétne:

Identifikačné údaje: údaje uvedené v občianskom preukaze

Registračné údaje: prihlasovacie meno, heslo a mobilné telefónne číslo

Kontaktné údaje: adresa trvalého pobytu, doručovacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo

Bankové, finančné a transakčné údaje: číslo kreditnej karty, údaje o bankovom účte a údaje o platbách.

Údaje týkajúce sa Zmlúv k Vozidlám: identifikačné číslo klienta, číslo zmluvy, identifikačné číslo Zariadenia.

Údaje týkajúce sa poistných udalostí: história poistných udalostí vrátane vyplatených plnení a odborných posudkov, informácie o obetiach.

Údaje týkajúce sa polohy: monitorovanie polohy prostredníctvom satelitného sledovania (GPS), ktoré umožňuje dohľadanie pri ich používaní alebo po ich krádeži.

Príjemcovia osobných údajov

Všetky osobné údaje Zákazníka budú spracúvané a uchovávané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované iným príjemcom len vtedy, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania alebo na základe zákonnej povinnosti vyplývajúcej z osobitných právnych predpisov.

 • kontrolné, dozorné a iné štátne orgány v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov, Daňový úrad a pod.),
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní právnych nárokov,
 • poisťovne, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú poistnú zmluvu súvisiacu s prenajímaným Zariadením bikeAngel,
 • zmluvne poverení poskytovatelia služieb, ako napríklad poskytovatelia IT služieb, poštových a zasielateľských služieb, finančných a poisťovateľských služieb,
 • ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný osobné údaje poskytnúť v zmysle osobitného zákona alebo oprávneného záujmu, ako napríklad audítori, právni poradcovia, daňoví a účtovní poradcovia, poisťovne, banky, úverové registre, tretie osoby hodnotiace využívanie služieb našich zmluvných partnerov, osoby, ktoré sú s nami v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným osobným údajom budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje Zákazníka bude prevádzkovateľ získavať a ďalej spracúvať na nasledujúce účely:

 • registrácie a pre uzavretie a plnenie Zmluvy; Na plnenie zmluvných povinností alebo vykonanie opatrení na Vašu žiadosť predtým, než s Vami uzatvoríme Zmluvu, najmä na účely spracovania a zasielania cenových ponúk, rezervácií, prípravy a uzatvárania zmlúv, evidenciu zmlúv vrátane všetkých ich zmien v našom internom systéme, kontrolu plnenia zmlúv a povinností zmluvných strán najmä v rámci zmlúv o nájme, zmlúv o prenájme a rámcových zmlúv, ako aj ďalších povinností súvisiacich so správou zmlúv, vybavovaním reklamácií a sťažností, fakturáciou, vymáhaním škôd a pohľadávok vzniknutých v súvislosti s dodávkou tovaru a služieb, riešením poistných udalostí, uchovávaním s tým súvisiacej dokumentácie a záznamov, vzájomnou komunikáciou zmluvných strán a pod.. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) Nariadenia, t.j. plnenie zmluvy a splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich najmä zo zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné s dotknutou osobou, t.j. s potenciálnym Zákazníkom uzatvoriť zmluvný vzťah.
 • marketing; V prípade Vášho súhlasu Vám budeme zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách poštou, e-mailom, SMS správou, prípadne inou formou. Obchodné informácie budeme zasielať iba v takom rozsahu a frekvencii, aby neboli pre Vás obťažujúce. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom konkrétny spôsob odvolania súhlasu (v závislosti od spôsobu jeho udelenia) Vám oznámime v žiadosti o Váš súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Spracúvanie na účely marketingu možno považovať za spracúvanie na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa v prípade, že ste naším Zákazníkom a prevádzkovateľ považuje za jeho oprávnený záujem informovať Zákazníka o novinkách a ponukách v oblasti služieb prevádzkovateľa. Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov na účely marketingu alebo kedykoľvek zastaviť odosielanie našich marketingových správ prostredníctvom odkazu priamo v týchto správach.
 • identifikácia osôb; V záujme jednoznačnej identifikácie a overenia totožnosti osôb – Zákazníkov, resp. zákazníkom poverených osôb (v prípade Zákazníka, ktorý je právnickou osobou alebo živnostníkom) a za účelom overenia pravosti úradných dokladov ako aj prípadnej nevyhnutnosti poskytnutia súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní v prípade odcudzenia alebo poškodenia majetku prevádzkovateľa – prenajatej veci, môže prevádzkovateľ vyhotovovať aj fotokópie úradných dokladov, alebo žiadať poskytnutie týchto údajov elektronicky, (občianske a vodičské preukazy a pasy). Právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t.j. oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je v tomto prípade ochrana majetku a finančných záujmov prevádzkovateľa s cieľom prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na úseku majetkovej kriminality, páchanej predovšetkým formou krádeží a poškodzovania majetku prevádzkovateľa.
 • ochrana majetku a finančných záujmov prevádzkovateľa; Na ochranu majetku a finančných záujmov prevádzkovateľa sú vybrané prenajímané vozidlá zabezpečené monitorovaním ich lokalizácie prostredníctvom satelitného sledovania (GPS), ktoré umožňuje dohľadanie Zariadenia pri ich používaní a po ich krádeži. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t.j. oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je v tomto prípade ochrana majetku a finančných záujmov prevádzkovateľa s cieľom prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na úseku majetkovej kriminality, páchanej predovšetkým formou krádeží a poškodzovania majetku prevádzkovateľa.
 • vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov; najmä správa a fakturácia ceny za dodávku tovaru a služieb, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, t.j. splnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich najmä zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pod..
 • evidencia pošty a správa registratúry; evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v našich interných systémoch. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, t.j. splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje Zákazníka budeme spracúvať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov ich spracúvania, najdlhšie však po dobu trvania zmluvného vzťahu.

V prípade, ak budeme voči Zákazníkovi uplatňovať právne nároky a viesť súdne alebo správne konanie alebo ak bude Zákazník právne nároky uplatňovať voči prevádzkovateľovi a viesť voči nemu súdne alebo správne konanie, osobné údaje budú spracúvané na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov až do právoplatného skončenia takéhoto konania. Po ukončení zmluvného vzťahu, resp. po právoplatnom skončení konania podľa predchádzajúcej vety, budú osobné údaje Zákazníka už iba uchovávané (archivované), a to po dobu 10 rokov od skončenia Zmluvy, a to z dôvodu povinnosti uchovávať Zmluvu a účtovné a daňové doklady súvisiace so Zmluvou, ktoré obsahujú osobné údaje v zmysle všeobecne záväzných predpisov, najmä zo zákona o účtovníctve. Po uplynutí tejto doby budú údaje vymazané resp. znehodnotené / skartované.

V prípade, že Zákazník kedykoľvek namietnete spracúvanie osobných údajov na priamy marketing, Prevádzkovateľ prestane osobné údaje na tento účel spracúvať.

Osobné údaje získané z monitorovania vozidiel sú uchovávané po dobu 2 rokov po skončení zmluvného vzťahu.

Fotokópie úradných dokladov, ak sú vyhotovené, sú uchovávané po dobu platnosti zmluvného vzťahu a najneskôr v lehote do 1 roka sú zlikvidované, ak ich prevádzkovateľ nevyužíva na základe oprávnených záujmov (napr. v rámci riešenia škôd, poistných udalostí a krádeží) alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Zákazník má právo kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Udelený súhlas možno odvolať rovnakým spôsobom, akým bol udelený.

Automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania

Pri spracúvaní osobných údajov zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má Zákazník okrem vyššie uvedených práv najmä nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 Nariadenia); Zákazník má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúvame jeho osobné údaje, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 Nariadenia. Vo väčšine prípadov sú tieto kópie osobných údajov a doplňujúce informácie poskytované v elektronickej forme, pokiaľ Zákazník nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia.
 • právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia); Prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Zákazníkovi má k dispozícii. toto právo Zákazníkovi však umožňuje žiadať od prevádzkovateľa, aby mu bez zbytočného odkladu opravil jeho nesprávne osobné údaje alebo doplnili jeho osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Zákazník berie na vedomie, že je povinný poskytnúť len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedá za nepravdivosť osobných údajov, ktoré nám poskytol.
 • právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“) (čl. 17 Nariadenia), a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak osobné údaje Zákazníka už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali, ak Zákazník odvolal svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, na základe ktorého ich prevádzkovateľ spracováva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie (napríklad Zmluva), ak Zákazník namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia alebo ak ich spracúvame v rozpore s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov. Toto právo Zákazníka je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, prevádzkovateľ môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebude možné takejto žiadosti vyhovieť.
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia), v stanovených prípadoch má Zákazník právo žiadať, aby prevádzkovateľ prestal spracúvať jeho osobné údaje, napr. ak namieta správnosť osobných údajov, avšak len počas obdobia umožňujúceho overiť prevádzkovateľom správnosť osobných údajov.
 • právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia), to znamená právo získať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré nám Zákazník predtým poskytol, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo požadovať, aby prevádzkovateľ tieto osobné údaje preniesol ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo Zákazníka na vymazanie osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sa od Zákazníka získali na základe jeho súhlasu alebo na základe Zmluvy, ktorej je Zákazník zmluvnou stranou.
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia), ak je spracúvanie osobných údajov založené na legitímnom oprávnenom záujme prevádzkovateľa alebo ak osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na účel priameho marketingu, vrátane profilovania pri takomto spracúvaní. V prípade, ak Zákazník podá námietku a prevádzkovateľ nepreukáže presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie osobných údajov, alebo ak Zákazník podá námietku voči spracúvaniu svojich osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ nebude osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.
 • právo na to, aby sa na Zákazníka nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, ak by takéto automatizované rozhodovanie a profilovanie malo vo vzťahu k Zákazníkovi právne účinky alebo ho významne ovplyvňovalo (čl. 22 Nariadenia); Pri spracúvaní osobných údajov však zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 Nariadenia); ak sa Zákazník domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov je v rozpore s Nariadením resp. Zákonom o ochrane osobných údajov, môže podať sťažnosť (návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov) na Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

Kontaktné údaje úradu:

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
www.dataprotection.gov.sk
tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Zákazník môže svoje práva uplatniť:

 • osobne podaním žiadosti v sídle spoločnosti INFOCAR a.s. 
 • zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu spoločnosti INFOCAR a.s.
 • elektronicky na e-mail: obchod@infocar.sk

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

INFOCAR a.s. 
Račianska 30/A

831 02 Bratislava 32
IČO: 35 773 090
IČ pre DPH: SK 2020 244 380
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel Sa, vl. č. 2206/A

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE VYUŽÍVANIE MOBILNEJ APLIKÁCIE bikeAngel

Obchodná spoločnosť INFOCAR a.s., so sídlom Račianska 30/A, 831 02  Bratislava,
Slovenská republika, IČO 35 773 090, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sa, vložka č. 2206/B (ďalej len „INFOCAR a.s.“ alebo „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.bikeAngel.eu (ďalej len „Internetová stránka“)
a mobilnej aplikácie “bikeAngel” (ďalej len „Aplikácia“) vydáva tieto podmienky používania Internetovej stránky a Aplikácie (ďalej len „Podmienky“):

Definícia pojmov
1. Aplikácia: 
   Mobilná aplikácia “bikeAngel”,  je elektronický prostriedok spoločnosti INFOCAR a.s.,  ktorý jej užívateľom umožňuje prístup k informáciám alebo službám obsiahnutým v rámci tejto Aplikácie. Táto je umiestnená a voľne stiahnuteľná na Apple Store pre iOS a na Google Play pre Android bezplatne. Podrobnejší popis Aplikácie je na internetovej stránke www.bikeAngel.eu
2. Používatelia Aplikácie:  Osoby, ktoré sú zaregistrované v mobilnej Aplikácii bikeAngel a súhlasia so všeobecnými podmienkami používania Aplikácie. 3. Podmienky: Tieto všeobecné podmienky, ktoré upravujú používanie Aplikácie.
4. Prevádzkovateľ Aplikácie: Obchodná spoločnosť INFOCAR a.s., so sídlom Račianska 30/A, 831 02  Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 773 090, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sa, vložka č. 2206/B

Úvodné ustanovenia
1.1 Predmetom týchto Podmienok je používanie Internetovej stránky a Aplikácie.
1.2 Tieto Podmienky ustanovujú všeobecné podmienky používania Internetovej stránky a Aplikácie. Zvolením alebo použitím Internetovej stránky a/alebo Aplikácie (ďalej len „Použitie“) akceptujú všetci užívatelia a návštevníci (ďalej len „Užívatelia“ alebo „Užívateľ“) platnosť Podmienok používania.
1.3 Užívatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, nie sú oprávnení využívať Internetovú stránku a Aplikáciu.
1.4 INFOCAR a.s., si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť Podmienky používania.
1.5 Prístup na Internetovú stránku a prístup k Aplikácii a ich Používanie sú bezplatné.
1.6 Ak nie je uvedené na Internetovej stránke alebo v Aplikácii výslovne inak, obsah zverejnený na Internetovej stránke a/alebo v Aplikácii má výlučne informačný charakter.
1.7 Internetová stránka a Aplikácia, ako aj ich jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“). Výlučným vlastníkom majetkových práv autora k Internetovej stránke a Aplikácii je INFOCAR a.s., ktorá je zároveň oprávnená vykonávať majetkové práva autora k tejto Internetovej stránke a Aplikácii.
Podmienky používania Internetovej stránky a Aplikácie určuje, vydáva a mení výhradne INFOCAR a.s.
1.8 Akýkoľvek neoprávnený zásah do Internetovej stránky a/alebo Aplikácie alebo ich častí, akékoľvek neoprávnené používanie Internetovej stránky a/alebo Aplikácie alebo ich častí, akékoľvek kopírovanie alebo napodobňovanie Internetovej stránky a/alebo Aplikácie alebo ich častí sú v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a EÚ, a preto sa zakazujú. Ochranná známka, dizajn, obrázky, texty, časti textov a ostatný obsah Internetovej stránky a/alebo Aplikácie sa nesmú bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa, meniť, kopírovať, rozmnožovať, používať, doplňovať alebo iným spôsobom používať.
1.9  Internetová stránka a/alebo Aplikácia obsahujú externé linky, ktoré vedú k iným internetovým stránkam tretích osôb. INFOCAR a.s., nemá vplyv na dostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných internetových stránok a nepreberá zodpovednosť za obsahy externých internetových stránok, ktoré porušujú platné právo alebo inou formou spôsobia Užívateľom škodu.
1.10 Prevádzkovateľ týmto udeľuje Používateľovi obmedzenú, osobnú, neprenosnú, nevýhradnú licenciu na používanie Aplikácie
1.11 INFOCAR a.s., nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním Aplikácie alebo Internetových stránok bikeAngel či internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje Internetová stránka a/alebo Aplikácia.

Práva a Povinnosti Používateľov Internetovej stránky a Aplikácie
2.1 INFOCAR a.s., dáva právo využívať Internetovú stránku a Aplikáciu výhradne na osobnú
potrebu Užívateľov. Akékoľvek iné použitie Internetovej stránky a/alebo Aplikácie (tak
celku, ako aj ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu INFOCAR a.s., v súlade s autorským zákonom.
2.2 Akékoľvek zásahy do technického charakteru alebo obsahu Internetovej stránky a/alebo Aplikácie Užívateľmi sú zakázané.
2.3 Užívateľ berie na vedomie, že pri využívaní Internetovej stránky a/alebo Aplikácie sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ a/alebo s pravidlami morálky a slušnosti, a to najmä žiadnym spôsobom nemôže:
• propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
• propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
• otvorene alebo skrytou formou propagovať užívanie omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
• používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
• propagovať detskú pornografiu, ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav, odosielať príspevky s erotickým alebo pornografickým obsahom;
• otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
• otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
• uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretej osobe.
• Práva a Povinnosti Prevádzkovateľa Aplikácie
3.1 INFOCAR a.s., si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť alebo dopĺňať Internetovú stránku alebo Aplikáciu vrátane týchto Podmienok podľa svojej potreby a obchodných zámerov.
3.2  Prevádzkovateľ neposkytuje Užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia Internetovej stránky a Aplikácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Internetovej stránky a/alebo Aplikácie.
3.3 V prípade sankcionovania Prevádzkovateľa za porušenie povinností Užívateľov uvedených v týchto Podmienkach ako aj za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie Užívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.
3.4 Prevádzkovateľ Aplikácie má právo vypnúť SIM kartu v GPS zariadení v prípade, ak si používateľ ani po 12 mesiacoch od uplynutia poslednej platnosti jeho licencie službu bikeAngel neobnoví.

Ochrana osobných údajov
4.1 Prevádzkovateľ zhromažďuje a chráni všetky poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov.
4.2 Potvrdením týchto Zmluvných podmienok udeľuje Používateľ súhlas Prevádzkovateľovi so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu identifikačných údajov používateľa, ako sú v prípade fyzickej osoby – podnikateľa napr. meno, priezvisko, mailová adresa, telefónne číslo, v prípade právnickej osoby napr. obchodné meno, IČO, sídlo právnickej osoby, mailová adresa a telefónne číslo. Spôsoby spracovania sú najmä zhromažďovanie, vyhľadávanie, používanie, uchovávanie, doplňovanie, úprava, blokovanie a likvidácia. Doba spracovania osobných údajov je doba, počas ktorej má Používateľ za účelom využívania Aplikácie aktívny používateľský účet.
4.3 Spracovanie osobných údajov Používateľa sa deje za účelom zasielania informácií súvisiacich s Aplikáciou, s vývojom legislatívy dotýkajúcej sa Mobilnej aplikácie a pre marketingové účely Prevádzkovateľa, t. j. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., v platnom znení, a to po dobu, počas ktorej má Používateľ aktívny používateľský  účet s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené i ďalšie údaje.
4.4 Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže zhromažďovať a využívať technické údaje a súvisiace informácie, mimo iného vrátane technických informácií o zariadení používateľa, systému a aplikačných softvéroch a periférnych zariadeniach, ktoré sú pravidelne zbierané s cieľom uľahčiť poskytovanie aktualizácií softvéru, podpory produktov a ďalších služieb súvisiacich s Aplikáciou. Prevádzkovateľ môže tieto informácie využívať, pokiaľ sú vo forme, ktorá používateľa osobne neidentifikuje, k vylepšeniu svojich produktov alebo k poskytovaniu služieb či technológií, a to iba po nevyhnutne dlhú dobu.
Súhlas platí rovnako pre správcom povareného spracovateľa.
4.5 Používateľ berie na vedomie, že má práva podľa § 11, § 21 zák. č. 101/2000 Zb., t. j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď.

Odplata za používanie Aplikácie
5.1 Internetová stránka a Aplikácia ponúkajú na výber viaceré verzie možnosti dĺžky predplatených služieb na zvolené obdobie, ako aj mimoriadnej „AKCIE“ prvého roka prevádzky ZDARMA. Bližšie informácie o možnostiach predplatených služieb za Aplikáciu sú v cenníku uvedenom na adrese www.bikeAngel.eu/cena

Záverečné ustanovenia
6.1  Používanie internetovej stránky a Aplikácie, a tieto Podmienky používania Internetovej
stránky a Mobilnej aplikácie sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ.
6.2 Ak zákon neustanovuje inak, súdy Slovenskej republiky majú výhradnú právomoc a sú miestne príslušné pre akékoľvek spory vzniknuté pri používaní alebo v súvislosti s používaním Internetovej stránky a Aplikácie, alebo s týmito Podmienkami používania.
6.3 Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito podmienkami a potvrdzuje, že sa s nimi v plnom rozsahu oboznámil, porozumel im a súhlasí s nimi.
6.4 Tieto podmienky sú platné a účinné dňom zverejnenia, t. j. odo dňa 9.04.2018

INFOCAR a.s.