Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť INFOCAR a.s., so sídlom Račianska 30/A, 831 02 Bratislava, IČO 35773090, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sa, vložka č. 2206/B ako predávajúci (ďalej len „Predávajúci“ alebo „INFOCAR a.s.“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „Kupujúci“). Ďalšie informácie o Predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.bikeangel.eu .

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádza-júcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je podnikateľ (ďalej tiež Kupujúci–podnikateľ“), výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok,  s podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predáva-júceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov Predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Faktúru ako daňový doklad obsahujúcu základné údaje zmluvy dostane Kupujúci na zadanú emailovú adresu. Kupujúci s týmto súhlasí. Originál tlačenú formu faktúry dostane Kupujúci v krabici s tovarom, ktorý si objednal, alebo elektronickou formou.

II. Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy
Ak je Kupujúcim spotrebiteľ (ďalej tiež „Kupujúci–spotrebiteľ“), návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom emaile Kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a Reklamačného poriadku Predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod VI. Objednávanie.

Ak je Kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru Kupujúcim-podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho Kupujúcemu-podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát Predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch Predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.

Ak sú Kupujúcim-spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby.

Predávajúci Kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci/licencii v súlade so zmluvou.

Ak má Predávajúci vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu–podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, Predávajúci odovzdá Kupujúcemu–spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.

Predávajúci odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dojednanom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je dojednané, ako ma byť vec zabalená, Predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará Predávajúci vec pre prepravu.

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si Predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar Kupujúcemu, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle Kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, Predá-vajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami Kupujúceho stanovenými v objednávke.

Kupujúci je povinný pri používaní všetkého elektronického obsahu zakúpeného v INFOCAR a.s. dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP (pre účely VOP sa rozumie vrátane SW, PC hier, hier pre konzoly a pod.) a právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela a konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu. Pokiaľ Kupujúci poruší takto stanovené povinnosti, potom je povinný uhradiť prípadnú náhradu škody, pričom takéto konanie môže mať taktiež trestnoprávne následky.

Kupujúci je oprávnený všetky elektronické diela používať výhradne pre svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené niečo iné, pričom účelom tohto užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Kupujúci taktiež nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu. Prístup k elektronickému obsahu môže byť zakázaný či licencia môže byť deaktivovaná v prípade, ak bol elektronický obsah získaný v dôsledku protiprávnej činnosti.

Toto ustanovenie VOP sa týka taktiež elektronického obsahu, ktorý INFOCAR a.s. poskytla kupujúcemu ako dar.

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany INFOCAR a.s. sa použijú tieto GDPR podmienky ochrany osobných údajov.

IV. Prevádzková doba

Objednávky je možné vykonať cez internet alebo prostredníctvom elektronickej pošty na emailovej adrese info@bikeangel.eu, a to 24 hodín denne.

O prijatí objednávky a priebežnej príprave budú Kupujúci priebežne informovaní vo svojom profile.

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

V. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. To sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru/služby/licencie, za ktorú predmetný tovar/službu/licenciu Predávajúci ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na ním prevádzkovanom e-shope alebo cenu nezáväzne odporúčanú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému INFOCAR a.s., je INFOCAR a.s. oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. INFOCAR a.s. v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

INFOCAR a.s. upozorňuje, že informačný systém INFOCAR a.s. uvádza aj u tovaru so zjavne chybnou cenou automaticky informáciu, že ide o tovar zlacnený, resp. tovar vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zlacnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru je preto Kupujúci povinný kontaktovať INFOCAR a.s. a informáciu o správnosti ceny si overiť.

Ak INFOCAR a.s. vykúpila tovar od neplatcu DPH a ponúka ju v kategórii Použitý alebo Zánovné, je cena tovaru vyčíslená bez DPH v súlade s ustanovením § 66 zákona                 č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty. Kupujúci berie na vedomie, že táto skutočnosť môže byť zohľadnená až vo faktúre za predmetnú objednávku.

VI. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci-spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci-spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

  • v e-shope na webovej adrese:   www.bikeangel.eu/shop
  • písomne na emailovej adrese:   info@bikeangel.eu  

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predáva-júceho. Predávajúci v takom prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude Kupujúci informovaný.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

VII. Odstúpenie od zmluvy

INFOCAR a.s. Kupujúcemu odporúča, aby si pred odstúpením od zmluvy ohľadom prístroja či zariadenia, na ktorom má svoje osobné dáta, tieto dáta zálohoval a potom ich z tohto prístroja zmazal.

Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia §7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má Kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy a tovar zasielajte na adresu:

INFOCAR a.s.
Račianska 30/A
83102 Bratislava

Tovar by mal Kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní Kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí oznámenie o odstúpení od zmluvy Kupujúci-spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu INFOCAR a.s., a to info@bikeangel.eu.

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže Predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

Pokiaľ ide o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ Kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Peniaze za vrátený tovar budú Kupujúcemu-spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, s výhradou platnosti posledné-ho odseku tejto časti VII. Odstúpenie od zmluvy.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv, predmetom ktorých je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

h) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

j) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

k) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

l) v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je darčekový poukaz, ktorý bol spotrebiteľom vybratý z ochranného obalu (tj. napr. z obálky), tak v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý je týmto znehodnotený a spotrebovaný.

m) v prípade, ak sú nefunkčné alebo nedostupné bezplatné prídavné služby INFOCAR a.s. portálu, ktoré prevádzkuje Predávajúci.

Ak sa rozhodne Kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu Predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo     s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vráte-nie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi INFOCAR a.s. a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má INFOCAR a.s. právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo zo zodpovednosti Predávajúceho za vady veci.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne Kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené Kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu; ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej tretej osoby.

Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že Kupujúci je podnikateľ, môže byť Kupujúcemu-podnikateľovi ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený Predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady Kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, tak Kupujúci berie na vedomie, že INFOCAR a.s. si vyhradzuje právo takéhoto vrátenia spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá INFOCAR a.s. vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutné vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.

Pri vystavení dobropisu môže byť po Kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv Kupujúceho. Predložením OP Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II.           (v zmysle zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).

Odstúpenie od zmluvy INFOCAR a.s. v prípade chyby ceny tovaru

Mimo prípadov stanovených zákonom je INFOCAR a.s. oprávnená odstúpiť od zmluvy     v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohoto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a IN-FOCAR a.s. tak, že INFOCAR a.s. Kupujúcemu stornuje objednávku alebo mu i dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje. Pokiaľ Kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany INFOCAR a.s.

VIII. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a) platba vopred bankovým prevodom,
b) platba prostredníctvom online platobných služieb TatraPay
c) platba na dobierku pri doručení tovaru len na Slovensku (hotovosť preberá od Kupujúceho prepravca),

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru Kupujúcim.

INFOCAR a.s. si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

IX. Dodacie podmienky

1. Spôsoby dodania

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

  • zasielanie prepravnou službou zvolenou Kupujúcim pri vytvorení objednávky
  • osobný odber Kupujúcim po predchádzajúcej úhrade kúpnej ceny

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému INFOCAR a.s. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.
Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny sa zobrazia pri realizácii objednávky.

2. Ostatné podmienky

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže INFOCAR a.s. alebo jej zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je Kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže INFOCAR a.s., alebo jej zmluvný partner odmietnuť tovar vydať.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), bezprostredne pri dodaní objednávky prekontrolovať spolu s prepravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@bikeangel.eu, spísať s prepravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.

X. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.

Tieto záruky sa vzťahujú na nové produkty.

Pri použitých produktoch je záruka individuálna v závislosti na danom produkte.

XI. Záverečné ustanovenia

Zakúpené zariadenia a služby INFOCAR a.s. je možné používať len zákonným spôsobom v súlade s platnými zákonmi v danej krajine

Prípadné spory medzi INFOCAR a.s. a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade Kupujúci-spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimo-súdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy

Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na INFOCAR a.s. pre vyriešenie vzniknutej situácie, skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.

Kontaktnou e-mailovou adresou INFOCAR a.s. je:  info@bikeangel.eu

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2020 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

(v. 12092022)